21st post-it notes

Hvad er 21st post-it notes

'21st Post it notes' er blot nogle post-it notes, der fungerer som refleksions- og idégenerings sedler.

Læreren kan anvende post-it notes som støtte i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og de kan også bruges i den eller de åbne sekvenser af eleverne.

Hent post-it notes

Du kan skrive post-it notes ud i A4 format og skrive på dem i hånden.

Du kan også udfylde sedlerne digitalt, ved at tage en kopi af præsentationen i Powerpoint eller Google Slides format. Herefter vil du kunne udfylde tekstboksene.

Det er op til dig:

A4 - til udskrift (PDF) - DOWNLOAD

Google slides format - TAG KOPI (kræver Google konto)

Powerpoint format - DOWNLOAD

Brug af post-it notes

PLANLÆGNING

Når du skal udvikle nye forløb eller redidaktisere eksisterende forløb med henblik på at bringe 21st skills i spil, kan du bruge 21st post-it notes som simple lapper, hvor du eller dit team skriver gode idéer ned på.

Man kan med fordel have nøglerne foran sig (plakaterne) og så kigge på forløbet med nøglerne som prisme. Hvilke didaktiske tiltag kan jeg indarbejde, hvis jeg gerne vil have en bestemt kompetence i spil på et bestemt niveau?

Eksempel:

Hvis jeg ønsker at 5.klasse skal fokusere på kompetencen "samarbejde" på niveau 3, så skal jeg have gennemtænkt, hvordan jeg vil skabe de didaktiske rammer for, at eleverne oplever mulighed for at at gøre netop dette. Herunder ses post-it noten for "Samarbejde" udfyldt sammen med flere eksempler på udfyldte post-it notes for andre kompetencer i planlægningsfasen:

Notaterne fungerer blot som "huskelister" til mig selv. Hvad skal jeg være særligt opmærksom på i forløbet for at få kompetencen italesat, tydeliggjort og bragt i spil i forløbet?

Det er helt simpelt - men kan i høj grad bidrage til, at man får inddraget kompetencerne på en overkommelig og systematisk måde og har gjort sig nogle didaktiske overvejelser, der kan være ret godt givet ud inden forløbet går i gang!

GENNEMFØRELSE

Når eleverne arbejder i de "åbne sekvenser" (se didaktisk design), kan underviseren vælge at skrive noter ned i sine post-it notes for at fastholde sine iagttagelser af praksis. Hvordan arbejder eleverne ift. de intentioner jeg havde?

Eleverne kan også arbejde med et sæt post-it notes. Heri kan de i stikordsform, notere de handlinger og beslutninger de træffer, som de mener afspejler deres arbejde med en kompetence på et givent niveau.

Man kan bede eleverne inddrage disse notater i deres fremlæggelse. Det vil selvsagt medvirke til, at klassen italesætter og reflektere over hvordan kompetencerne ser ud i praksis. Her vil eleverne også møde mange forskellige måder at bringe kompetencerne i spil på, hvilket kan tjene som værdifuld inspiration for både klassekammerater og undervisere.

Her et par eksempler på elevudfyldt post-it notes:

EVALUERING

Post it-notes kan også anvendes efter endt forløb. Her kan underviseren overveje, på hvilke niveauer kompetencerne var i spil på i den konkrete praksis. Hvilke didaktiske justeringer ville kunne foretages, hvis man ønsker at eleverne skal arbejde med kompetencerne på et andet niveau?

Man kan på den måde også bruge post-it notes, når man evaluere forløb man tidligere har gennemført, hvor fokus IKKE har været specifikt på 21st skills.

Her kan bruge post-it noterne til at redidaktisere forløbet, ved at kigge på hvor forløbet taksonomisk befinder sig i forhold til de 6 kompetencer og efterfølgende, i notatform, nedskrive idéer til, hvordan forløbet ville kunne træde stærkere frem - måske på nogle dybere kompetence niveauer - når man næste gang skal gennemføre forløbet.

Her et par eksempler på post-it noter udfyldt efter endt forløb: