Feedback loops

Introduktion

For at eleverne kan udvikle stærke 21st skills, er det afgørende, at de ofte møder en undervisning, der indeholder muligheder for at øve sig i kompetencerne. I disse øvebaner, hvor eleverne er meddidaktikere og træffer reflekterede valg i forhold til egen og gruppens læreproces, er det væsentligt at eleverne støttes gennem forskellige feedback loops.

Lyder ovenstående lidt fjernt, kan vi anbefale at du læser afsnittet om "Didaktisk design".

Feedbackloops kan selvfølgelig indgå alle faser og aktiviteter i et undervisningsforløb, men i denne gennemgang fokuserer vi på den eller de åbne sekvens(er) i forløbet, der fungerer som øvebaner for 21st skills.

Model - øvebaner for 21st skills.

Modellen ovenfor er et udpluk af modellen for "didaktisk design". Den viser de 3 faser, der indgår i forløbets åbne sekvenser, hvor eleverne øver sig i 21st kompetencerne.

Vi udfolder nedenfor 3 forskellige feedbackloops, der kan stilladsere, tydeliggøre, italesætte og konkretisere elevernes læreproces med 21st skills:

  1. Præsentationsloop

  2. Vejledningsloop

  3. Formidlingsloop

Disse feedbackloops kan enten være planlagt, inden eleverne træder ind på øvebanen (den åbne sekvens i undervisningen), eller de kan indgå "ad hoc", når behovet opstår.

Præsentationsloop

Et præsentationsloop er et feedbackloop, hvor eleverne laver en delpræsentation af deres arbejde undervejs i processen. De viser og fortæller om deres "work in progress" - altså:

- Hvad har de lavet ind til nu?
- Hvilke valg og fravalg har de foretaget og hvorfor?
- Har de justeret deres plan på baggrund af tidligere feedbackloops?
- Hvilke udfordringer har de haft? Hvordan er de kommet videre?
- Hvilke planer har de for deres videre arbejde?

Et præsentationsloop kan se ud på mange måder, men det kan være hensigtsmæssigt at bede eleverne/grupperne om at lave et pitch af deres work in progress. Et pitch er ganske kort - måske max 3-5 minutter. Oftest er det nok til, at få en ret klar fornemmelse af om gruppen/eleven er "på rette vej" ift. opgavens kriterier, hvilke udfordringer der er og om de tilrettelægger arbejdet hensigtsmæssigt.

Et præsentationsloop kan foregå for hele klassen eller det kan være en enkelt elev der pitcher for læreren eller for en anden gruppe. Det væsentlige er, at eleverne modtager feedback ud fra nogle kriterier de kender. F.eks. i forhold til de rammefaktorer og mål, der er opstillet for den opgave eleverne beskæftiger sig med.

Et præsentationsloop kan have mange fordele og vi vil kort opliste et par stykker her.

  • Foregår præsentationsloopet på klassen, hvor klassen fælles giver feedback til den elev/gruppe der pitcher, vil det fungerer som stor inspirationskilde til de andre i klassen. Her bliver grupperne præsenteret for mange forskellige måde at gribe en opgave an på. Det er væsentligt, at man pointerer for eleverne, at det ikke er "snyd" at bruge andres idéer. Pitch på klassen fungerer nemlig også som en fælles lærings- og refleksionsarena, hvor gode idéer deles og udvikles.

  • Præsentationsloops er en oplagt mulighed for at få italesat og tydeliggjort gruppens/elevens arbejde med 21st skills. Plakaterne som referencepunkter i klassen er oplagte at inddrage i feedbackprocessen.

  • Et godt råd er, at planlægge et præsentationsloop lige efter "FØR" fasen, hvor eleverne har lavet en plan for, hvordan de vil gribe opgaven an. Her er en oplagt mulighed for, at underviseren får føling med, om eleverne er på vej i en hensigtsmæssigt retning i forhold til opgavens kriterier. Dette kan afføde behov for andre typer af feedbackloops - f.eks. formidlingsloop eller vejlendingsloop.

  • Pitch at elevernes "work in progress" er et stærkt didaktisk værktøj til at fokusere på det iterative aspekt i 21st kompetencen "Problemløsnings og Innovation". Er der flere pitch indlagt i øvebanen, er det en naturlig måde at stille skarpt på iterativ og løbende forbedring af proces, prototyper og andre produkter.

Vejledningsloops

Et vejledningsloop, er helt almindelig vejledning af en elever/grupper ift. opgavens kriterier, de valg og fravalg der er truffet og den "plan" eleverne har for opgavebesvarelsen.

Et vejledningsloop kan indlægges "ad-hoc" (ved behov) for alle eller enkelte grupper og kan f.eks. være naturligt affødt at præsentationsloop.

Formidlingsloop

Et formidlingsloop er et fagligt loop, hvis formål er at formidle fagligt input til eleverne. Det kan være noget specifikt fagligt en gruppe har vanskeligt ved eller ikke har styr på. Her vil formidlingsloopet indgå ved behov - altså ad-hoc.

Et fagligt loop kan også være planlagt som en del af den åbne sekvens/øvebanen, hvor opgavens kriterier naturligt kalder på, at eleverne på et tidspunkt har brug for fagligt input for at løse opgaven.

Faglige loops kan som sagt være med samme indhold for hele klassen, men da eleverne selv planlægger for deres egen læring i de åbne sekvenser, vil behovet for faglig formidling med meget forskelligt indhold også kunne forventes.

Ad-hoc faglige loops kan være naturligt affødt af både præsentationsloops og vejledningsloops. Elever kan også stå for et formidlingsloop for klassen eller en gruppe, hvis enkelte elever/grupper har dyb indsigt i et specifikt emne.